Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalnej ADSUM

Cele Stowarzyszenia:

1. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej,

2. Upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku,

3. Integracja międzypokoleniowa,

4. Edukacja kulturalna jako narzędzie rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia barier społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu na wsi,

5. Wspieranie działań polegających na propagowaniu szeroko rozumianej kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności zwiększenie aktywności społecznej w tych obszarów.

6. Wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z terenów wiejskich w tym również w zakresie nauki języków obcych,

7. Promocja edukacji przez sztukę i aktywne uczestnictwo w kulturze,

8. Działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży, a w szczególności propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

9. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej,

10.Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej,

11. Edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12. Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę,

13. Promowanie wyrównywania szans udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,

14. Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez rozwój sportu, rekreacji i turystyki,

15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,

16. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,

17. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, edukacja w zakresie wiedzy o architekturze, krajobrazie kulturowym i ekologii,

18. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

20. Stwarzanie warunków do wszechstronnego intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

21. Popularyzowanie ginących zawodów.

22. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

23. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

24. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

25. Promocja i organizacja wolontariatu.

26. Działalność charytatywna.

27. Promocja wsi poprzez produkt lokalny.

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja ekologia i zrównoważony rozwój kultura i sztuka sport społeczeństwo obywatelskie żywnośc i zdrowie inne

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
2
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
5
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
1
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
4
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Fundacja Court Watch Polska
2017-06-13 11:04:24

Cześć Stowarzyszenie

Fundacja Court Watch Polska wystawiła ocenę Twojej pracy przy zadaniu Sprawdzanie czy gminne BIPy publikują dokumenty w formatach dostępnych dla osób...!

Treść oceny:
Bardzo dobrze:) Bycie aktywnymi obywatelami jest ważne!