Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu TuDu.org.pl (zwanego dalej: Serwisem). Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także - jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Polityka Prywatności wraz z Regulaminem, którego treść znajduje się na stronie www.tudu.org.pl (zwanym dalej: Regulaminem), stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz warunków korzystania z udostępnionych zasobów, obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację. Słowniczek terminów użytych w Polityce Prywatności znajduje się w Regulaminie.

 Kto przetwarza dane?

1.    Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja Dobra Sieć (zwana dalej: Fundacją), z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.    Fundacja jest właścicielem i administratorem Serwisu.

3.    Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem: +48 22 825 70 22,
 2. pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa,
 3. za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@tudu.org.pl.


Podstawa prawna

1.    Fundacja Dobra Sieć zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., (dalej: RODO).

2.    Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik wyraża zgodę, akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

4.    Szczegółowe informacji na temat ochrony Danych osobowych Użytkowników Serwisu można uzyskać, korzystając z kanałów kontaktu wskazanych powyżej.

Cele i okres przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację w następujących celach:

 1. umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług, opisanych w Regulaminie (m.in. możliwość dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywania powiadomień mailowych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
 2. informowania Użytkownika o działaniach Fundacji i jej partnerów w formie newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 4. obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z udostępnianiem funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 5. w celu badania satysfakcji Użytkowników i udoskonalania produktów i usług Fundacji (w tym: w celach statystycznych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 6. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności Serwisu przez Fundację poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes).

2.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody lub braku aktywności konta w Serwisie przez okres co najmniej 3 lat,
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności - przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację,
 3. dla dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanych z udostępnianiem funkcjonalności Serwisu, w ramach której i w związku z którą dane osobowe były przetwarzane – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego,
 4. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundację (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu powierzane są dane osobowe?

1.    Dostęp do danych osobowych Użytkowników wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji mają wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

2.    W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT.

3.    Organizacje na rzecz których Użytkownik wykonuje wolontariat przetwarzają dane osobowe Użytkowników jako odrębni administratorzy tych danych i samodzielnie wykonują obowiązki w tym zakresie.

4.    Fundacja nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

1.    Typ danych osobowych przetwarzanych przez Fundację uzależniony jest od rodzaju konta Użytkownika Serwisu.

2.    Dane osobowe Użytkownika Wolontariusz:

 1. Dane, których podanie jest obligatoryjne: imię i nazwisko lub pseudonim, adres mailowy.
 2. Dane dodatkowe, których podanie nie jest obligatoryjne: rok urodzenia, płeć, województwo, adresy profili w mediach społecznościowych, zdjęcie, dodatkowe informacje.

3.    Dane osobowe Użytkownika Organizacja:

 1. Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej (przedstawiciela).

4.    Dane osobowe Użytkownika Firma:

 1. Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej (przedstawiciela).

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

1.    Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

 1. uzyskania dostępu do treści danych osobowych (w tym ich kopii),
 2. poprawiania i aktualizacji (sprostowania) danych osobowych,
 3. usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczas realizowanego przetwarzania (dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu - Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2.    Ponadto, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.    W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez jeden z kanałów wskazanych powyżej.

POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

1.    Serwis korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) - plików z informacjami tekstowymi, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z niej korzysta.

2.    Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

3.    Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

 1. tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

4.    Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

5.    Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny być kierowane na adres: kontakt@tudu.org.pl.

2.    Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 24 maja 2021 r.

3.    Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania jej Serwisie.


Polityka prywatności obowiązująca od 24 maja 2018 do 23 maja 2021 roku

 

Polityka prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu TuDu.org.pl (zwanego dalej Serwisem). Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Polityka Prywatności wraz z Regulaminem, którego treść znajduje się na stronie http://tudu.org.pl (zwanym dalej Regulaminem), stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację. Słowniczek terminów użytych w Polityce Prywatności znajduje się w Regulaminie.

 Kto przetwarza dane?

1.    Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja Dobra Sieć (zwana dalej Fundacją), z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

2.    Fundacja jest właścicielem i administratorem Serwisu.

3.    Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@tudu.org.pl.


Podstawa prawna

1.    Fundacja Dobra Sieć zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.    Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.

4.    Szczegółowe informacji na temat ochrony Danych osobowych Użytkowników Serwisu można uzyskać, wysyłając pytanie na adres mailowy kontakt@tudu.org.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację tylko celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług, opisanych w Regulaminie (m.in. możliwość dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych oraz otrzymywanie newslettera).

2.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.

Komu powierzane są dane osobowe?

1.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych oraz dostawcy usług IT w zakresie świadczonych przez nie usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z danych osobowych Użytkowników w swoich celach.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

1.    Typ danych osobowych przetwarzanych przez Fundację uzależniony jest od rodzaju konta Użytkownika Serwisu.

2.    Dane osobowe Użytkownika Wolontariusz:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: Imię i nazwisko lub pseudonim, adres mailowy.

b.    Dane dodatkowe, których podanie nie jest obligatoryjne: rok urodzenia, płeć, adresy profili w mediach społecznościowych.

3.    Dane osobowe Użytkownika Organizacja:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej.

4.    Dane osobowe Użytkownika Firma:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej.

Miejsce i sposób przetwarzania danych

1.    Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

1.    Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

a.    Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

b.    Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.

c.    Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;

e.    Informacji o prawie do przenoszenia danych.

2.    W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@tudu.org.pl.

POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

1.    Serwis korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) – plików z informacjami tekstowymi, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z niej korzysta.

2.    Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

3.    Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

a.    tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;

b.    utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

4.    Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

5.    Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny być kierowane na adres: kontakt@tudu.org.pl.

2.    Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 24 maja 2018 r.

3.    Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania jej Serwisie.