Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu TuDu.org.pl (zwanego dalej Serwisem). Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Polityka Prywatności wraz z Regulaminem, którego treść znajduje się na stronie http://tudu.org.pl (zwanym dalej Regulaminem), stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację. Słowniczek terminów użytych w Polityce Prywatności znajduje się w Regulaminie.

 Kto przetwarza dane?

1.    Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja Dobra Sieć (zwana dalej Fundacją), z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

2.    Fundacja jest właścicielem i administratorem Serwisu.

3.    Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@tudu.org.pl.


Podstawa prawna

1.    Fundacja Dobra Sieć zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.    Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.

4.    Szczegółowe informacji na temat ochrony Danych osobowych Użytkowników Serwisu można uzyskać, wysyłając pytanie na adres mailowy kontakt@tudu.org.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację tylko celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług, opisanych w Regulaminie (m.in. możliwość dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych oraz otrzymywanie newslettera).

2.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Serwisu.

3.    Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.

Komu powierzane są dane osobowe?

1.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych oraz dostawcy usług IT w zakresie świadczonych przez nie usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z danych osobowych Użytkowników w swoich celach.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

1.    Typ danych osobowych przetwarzanych przez Fundację uzależniony jest od rodzaju konta Użytkownika Serwisu.

2.    Dane osobowe Użytkownika Wolontariusz:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: Imię i nazwisko lub pseudonim, adres mailowy.

b.    Dane dodatkowe, których podanie nie jest obligatoryjne: rok urodzenia, płeć, adresy profili w mediach społecznościowych.

3.    Dane osobowe Użytkownika Organizacja:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej.

4.    Dane osobowe Użytkownika Firma:

a.    Dane, których podanie jest obligatoryjne: adres mailowy osoby kontaktowej.

Miejsce i sposób przetwarzania danych

1.    Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

1.    Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

a.    Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

b.    Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.

c.    Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;

e.    Informacji o prawie do przenoszenia danych.

2.    W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@tudu.org.pl.

POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

1.    Serwis korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) – plików z informacjami tekstowymi, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z niej korzysta.

2.    Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

3.    Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

a.    tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;

b.    utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

4.    Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

5.    Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny być kierowane na adres: kontakt@tudu.org.pl.

2.    Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 24 maja 2018 r.

3.    Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania jej Serwisie.