Regulamin serwisu

 REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.tudu.org.pl, w szczególności warunków zawierania Umowy o świadczenie Usług z Fundacją oraz zasad współpracy między Użytkownikami.

2.    Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3.    Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest fundacja działająca pod nazwą: „Fundacja Dobra Sieć” z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 329778, posiadająca numer NIP: 7010182779, numer REGON: 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) – numer telefonu: 22 825 70 22.

4.    Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu oraz złożenie stosownego oświadczenie w tym zakresie.

5.    Złożenie oświadczenia o którym mowa w powyższym ust. 4 Regulaminu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.    Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.tudu.org.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych na nim usług.

 

SŁOWNIK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

1.    Autor Zadania – Organizacja, która dodała Zadanie;

2.    Baza Projektów – wyszukiwarka Projektów;

3.    Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym i zakładce „Profil”, w szczególności: imię, nazwisko, adres           e-mail;

4.    E-wolontariat – aktywność polegająca na dzieleniu się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami za pośrednictwem Internetu, w sposób dobrowolny i bez oczekiwania wynagrodzenia;

5.    Formularz rejestracyjny – formularz online dostępny na stronie www.tudu.org.pl, w którym Użytkownik wpisuje Dane;

6.    Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 329778, posiadająca numer NIP: 7010182779, numer REGON: 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.);

7.    Komentarz – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, której celem jest m.in. zadanie pytania Autorowi Zadania lub innym Użytkownikom lub skomentowanie Rozwiązania zaproponowanego przez innego Użytkownika;

8.    Konto – indywidualne Konto, do którego Użytkownik zarejestrowany ma dostęp po wpisaniu i zatwierdzeniu loginu i hasła, wybranych podczas procesu Rejestracji;

9.    Ogłoszenie o dłuższej współpracy - dodane przez Organizację ogłoszenie o chęci nawiązania współpracy z e-wolontariuszem/e-wolontariuszką na dłużej lub na stałe;

10. Organizator projektów społecznych - organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna, etc., realizująca działania na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin;

11. Podziękowanie – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Autora Zadania Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania;

12. Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (będący jednocześnie informacją podawaną w przypadku zbierania Danych od osoby, której Dane dotyczą), stanowiący załącznik do Regulaminu;

13. Projekt – lista pojedynczych Zadań do wykonania, których celem jest realizowanie działań na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, dodana przez Użytkownika Organizacja;

14. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie;

15. Rozwiązanie – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, będąca propozycją rozwiązania Zadania;

16. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tudu.org.pl, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu;

17. Społeczność – wszyscy Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.

18. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem;

19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o Regulamin;

20. Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;

21. Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z Serwisu, reprezentująca jeden z trzech poniższych typów użytkowników:

a.    Organizacja – Użytkownik zarejestrowany, który zamieszcza w Serwisie opracowane przez siebie Projekty i Zadania; ma także możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Organizacja może założyć Organizator projektów społecznych;

b.    Wolontariusz – Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Wolontariusz może założyć każda osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia może założyć Konto w Serwisie tylko za zgodą opiekuna prawnego;

c.     Firma - Użytkownik zarejestrowany, który realizuje za pomocą Serwisu program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Firmy są zarejestrowani w Serwisie jako Wolontariusze;

22. Wolontariusz - osoba, która w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) może być wolontariuszem;

23. Zadanie – dodane przez Organizację zadanie, możliwe do wykonania na zasadzie E-wolontariatu za pośrednictwem Internetu w czasie krótszym niż 3 godziny, będące częścią Projektu.

 

ZASADY DZIAŁANIA I CELE SERWISU

 

1.  Opis funkcjonalności: Serwis TuDu.org.pl to Serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć umożliwiający Użytkownikom dodawanie i wykonywanie zadań w sposób e-wolontariacki – czyli dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia, za pośrednictwem Internetu oraz zamieszczanie ogłoszeń o dłuższej współpracy z e-wolontariuszami. Funkcjonalności Serwisu oparte są o mechanizm crowdsourcingu, polegający na zbieraniu wiedzy i informacji od Społeczności – geograficznie rozproszonej grupy osób w celu m.in. rozwiązania problemu, wytworzenie dobra/produktu, znalezienia odpowiedzi na pytania. Serwis dostępny jest online pod adresem www.tudu.org.pl.

2.  Cele Serwisu: Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu. Serwis dedykowany jest w szczególności Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom.

3.  Kto może korzystać z Serwisu?: Organizatorzy projektów społecznych oraz Wolontariusze. Wchodząc na stronę Serwisu, rejestrując w niej Konto lub korzystając z jej usług, Użytkownik potwierdza fakt akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zapisów Regulaminu, nie może wchodzić na strony Serwisu ani korzystać z jego Usług.

4.  Jak działa Serwis?:

a.      Organizacje, które prowadzą projekty społeczne, zamieszczają w TuDu Projekty i dzielą je na Zadania, które można wykonać przez Internet (np. tworzenie informacji prasowych, projektowanie grafiki, konsultowanie pomysłu). Zadania opisane są kategorią (np. edukacja, nowe technologie) i umiejętnością potrzebną do ich wykonania (np. edycja tekstów, wykonywanie tłumaczeń), dzięki czemu Wolontariusze szybko mogą znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;

b.      Organizacje społeczne zamieszczają również ogłoszenia o dłuższej współpracy z e-wolontariuszami. Rolą Fundacji Dobra Sieć jest w tym przypadku połączenie ze sobą Organizacji i osoby zainteresowanej, dalsza współpraca przebiega poza serwisem TuDu;

c.      Wolontariusze - użytkownicy TuDu - wykonują zadania, zamieszczając swoje propozycje rozwiązań w formie komentarzy pod zadaniem (możliwe jest też dodawanie załączników). Mogą nawzajem komentować swoje rozwiązania, próbując wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Organizacja, która zamieściła zadanie, może dzięki temu uzyskać pomoc ze zdywersyfikowanych źródeł.

5.  Organizacja wybiera najlepsze rozwiązanie spośród propozycji i wysyła Wolontariuszom podziękowanie i ocenę (są one widoczne w profilu każdego Wolontariusza), aby docenić ich zaangażowanie i pokazać, że ich praca miała sens i realny wpływ na działania Organizacji.

WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1.  Fundacja świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdsourcingową (platformę współpracy online) o charakterze społecznym, umożliwiającą Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom współpracę opartą na zasadach E-wolontariatu przy rozwiązywaniu Zadań.

3.  Serwis jest ogólnodostępny, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.

4.  Uzyskanie statusu Użytkownika zarejestrowanego przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.

5.  Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

6.  Zabronione jest w szczególności:

a.      podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

b.      dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

c.      umieszczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

7.  Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML (wspierane przez operatora przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji).

8.  W Serwisie są wykorzystywane następujące technologie: PHP, JavaScript, HTML, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu może wymagać logowania.

9.  Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.

10.   Połączenia z Serwisem, także w procesie rejestracji i logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu HTTPS.

11.   Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa, stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Serwisu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.

12.   W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Serwisu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Fundacji.

13.   Fundacja stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniając przy tym aktualny stan techniki i poziom ryzyka.

14.   Fundacja może stosować mechanizmy dwuskładnikowego uwierzytelnienia Konta.

15.   Fundacja zastrzega sobie prawo do Przerw technicznych w działaniu Serwisu.

16.   Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w zakresie publikacji treści naruszających prawa podmiotów trzecich i niezachowania poufności informacji.

17.   Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych Użytkowników, próby przejęcia Kont i inne działań niewynikających z działań lub zaniedbań Fundacji.

 

REJESTRACJA

1.    Aby założyć Konto, Użytkownik:

a.    Wypełnia Formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem www.tudu.org.pl, decydując, czy chce założyć konto Organizacji, Wolontariusza, czy Firmy. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych Danych i ich aktualizacji w razie potrzeby. W przypadku ujawnienia faktu podania nieprawdziwych Danych, Fundacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika;

b.    Składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

c.     Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby administrowania Serwisem poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d.    Potwierdza wolę założenia Konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany do Użytkownika e-mailem. Czynność ta stanowi zakończenie procesu Rejestracji.

2.    Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do swojego Konta.

3.    Z Konta może korzystać tylko Użytkownik, który je zarejestrował. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że trzecia osoba może korzystać z jego konta, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Fundacji.

4.    Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych danych oraz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

5.    W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na zapisanie Użytkownika na listę mailingową „Użytkownicy platformy TuDu.org.pl”, służącej do wysyłania Użytkownikom newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy mailingowej, klikając w link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w newsletterze.

 

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1.    Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją zachodzi w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika, odbywającego się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany przez Fundację na adres e-mail Użytkownika po wypełnieniu przez niego Formularza rejestracyjnego.

2.    Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

3.    Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron:

a.    przez Fundację w momencie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu (w szczególności jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami) poprzez usunięcie Konta Użytkownika;

b.    przez Użytkownika poprzez usunięcie Konta (usunięcia Konta Użytkownika dokonuje Fundacja na pisemny wniosek Użytkownika).

4.    Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@dobrasiec.org.

USŁUGI

 

1.  Świadczenie usług na rzecz Organizacji:

a.      Fundacja świadczy na rzecz Organizacji Usługi polegające na umożliwieniu jej zamieszczania w Serwisie Projektów, Zadań i Ogłoszeń o dłuższej współpracy oraz uzyskania wsparcia Wolontariuszy przy ich rozwiązywaniu;

b.      Fundacja świadczy Usługi na rzecz Organizacji nieodpłatnie;

c.      Dodawanie Projektu:

                        i.         Dodanie Projektu możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja;

                       ii.         Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj projekt”;

                      iii.         W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

-      Nazwa Projektu,

-      Opis Projektu,

-      Data,

-      Awatar,

                     iv.         Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz projekt”;

                       v.         Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Projektu w Serwisie;

                     vi.         Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Projektów, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Projektów, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji;

d.    Dodawanie Zadania:

                        i.         Dodanie Zadania możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja;

                       ii.         Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Potrzebujemy wsparcia w konkretnym zadaniu”; 

                      iii.         W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

-      Wybór Projektu, do którego przypisane będzie Zadanie,

-      Nazwa Zadania,

-      Opis Zadania,

-      Kategoria,

-      Umiejętności,

-      Data – termin realizacji,

                     iv.         Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz zadanie”;

                       v.         Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Zadania, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie;

                     vi.         Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Zadań, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Zadań, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji;

e.    Dodawanie Ogłoszenia o dłuższej współpracy

                        i.         Dodanie Ogłoszenia o dłuższej współpracy możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja;

                       ii.         Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Szukamy wolontariusza/wolontariuszki na dłużej”;

                      iii.         W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

-    Tytuł ogłoszenia,

-    Cel,

-    Zakres obowiązków,

-    Forma współpracy,

-    Termin naboru,

-    Dane kontaktowe,

                     iv.         Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Dodaj ogłoszenie”;

                       v.         Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Ogłoszenia, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie;

                     vi.         Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Ogłoszeń, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych wyłącznie w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Ogłoszeń, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

2.  Świadczenie usług na rzecz Wolontariusza:

a.    Fundacja świadczy na rzecz Wolontariusza Usługi polegające na umożliwieniu mu rozwiązywania w Serwisie Zadań zamieszczanych przez Organizacje, łączenia się z Organizacjami zamieszczającymi Ogłoszenia o dłuższej współpracy oraz uzyskiwania od Organizacji Podziękowań;

b.    Fundacja świadczy Usługi na rzecz Wolontariusza nieodpłatnie;

c.     Rozwiązywanie Zadania:

                          i.        Zadania mogą być rozwiązywane tylko przez Użytkowników zarejestrowanych;

                        ii.        Użytkownicy wykonują Zadanie poprzez dodawanie do niego Komentarzy i Rozwiązań.;

                       iii.       Autor Zadania wybiera najciekawsze Rozwiązania i zamienia status Zadania na „Rozwiązane”;

                       iv.        Autor Zadania przesyła Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania Podziękowanie;

                        v.       Podziękowanie widoczne jest w profilu Wolontariusza;

                       vi.        Dane kontaktowe Organizacji zamieszczających ogłoszenia o dłuższej współpracy widoczne są wyłącznie po zalogowaniu. 

3.  Świadczenie usług na rzecz Firmy

a.     Fundacja świadczy na rzecz Firmy Usługi polegające na umożliwieniu jej prowadzenie programu wolontariatu pracowniczego za pośrednictwem Serwisu, tj. umożliwieniu pracownikom Firmy założenia w Serwisie konta Wolontariusza oraz podpięcie tego konta do profilu Firmy, dzięki czemu przy awatarze Wolontariusza wyświetla się logotyp firmy;

b.      Fundacja świadczy Usługi na rzecz Firm częściowo odpłatnie:

                      i.           usługi nieodpłatne:

-        Założenie konta Firmy;

-        Dodanie do konta firmy kont pracowników zarejestrowanych w serwisie jako Wolontariusze;

-        Dostęp do podstawowych statystyk dotyczących aktywności pracowników-wolontariuszy: liczba pracowników przyłączonych do profilu firmy, liczba zadań, w których brali udział oraz liczba zadań, które zostały przez nich rozwiązane;

-        Wyświetlanie logotypu Firmy przy awatarze pracownika-Wolontariusza;

                     ii.           usługi odpłatne:

-        Generowanie raportów ilościowych i jakościowych dot. aktywności pracowników na platformie;

-        Projektowanie programu e-wolontariatu pracowniczego, wraz z dokumentami formalnymi;

-        Opracowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej, wraz z niezbędnymi materiałami;

-        Dostarczanie materiałów do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

-        Prowadzenie działań ewaluacyjnych;

-        Szkolenia dla pracowników z idei e-wolontariatu oraz obsługi TuDu (wprowadzenie do tematyki e-wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki współpracy z NGO przez Internet), oraz z innych tematów, dopasowanych do potrzeb;

c.     Zakres współpracy oraz wycena usług odpłatnych ustalane są indywidualnie pomiędzy Fundacją a Firmą. Współpraca płatna odbywa się na podstawie odrębnej umowy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1.      Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez Fundację wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.

2.      Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Fundacji.

3.      Użytkownik publikuje swoje Komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wypowiedzi nie są merytorycznie weryfikowane przez Fundację, są to wyłącznie własne opinie Użytkowników. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników oraz skutki decyzji i działań podjętych na ich podstawie.

4.      Każdy wyrażający swoje oceny w postaci opinii i Komentarzy ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

5.      Niedopuszczalne jest publikowanie wpisów:

a.    naruszających prawa autorskie, prawo do wizerunku, dobra osobiste i inne prawa podmiotowe,

b.    nawołujących do nienawiści o charakterze rasowym, wyznaniowym, etnicznym, lub innym,

c.     propagujących przemoc,

d.    wulgarnych lub obraźliwych,

e.    w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,

f.      zawierających linki do prywatnych stron www,

g.    niezwiązanych z tematyką Serwisu.

6.      Użytkownik zarejestrowany – Wolontariusz ma prawo otrzymać zaświadczenie o świadczeniu usług wolontariackich na platformie.

7.      Zasady wystawiania referencji dla Wolontariuszy wspierających organizacje na TuDu:

a.      Wolontariusz aktywny na TuDu może zwrócić się do Fundacji z prośbą o wystawienie zaświadczenia o świadczeniu usług wolontariackich na platformie;

b.      W treści zaświadczenia zespół Fundacji zamieszcza informację o tym, ile i jakich zadań zrealizował Wolontariusz oraz w jakim okresie;

c.      Zadania kwalifikujące do uzyskania zaświadczenia muszą być efektem pracy własnej Wolontariusza (nie mogą to być na przykład tłumaczenia wykonane przez automatyczne translatory) oraz wykonane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim;

d.      Fundacja zastrzega sobie siedem dni roboczych na przesłanie zaświadczenia od dnia otrzymania pisemnej (np. mailowej) prośby.

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI

 

1.      Majątkowe prawa autorskie do Serwisu lub związane z Serwisem, a w szczególności oprogramowanie będące utworem, należą do Fundacji  lub zostały udostępnione na podstawie licencji i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).

2.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania oraz innych utworów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celu i granicach wynikających z funkcjonalności udostępnionych przez Fundacji, i nie mogą oni ich powielać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody Fundacji.

3.      Fundacja nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

4.      Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Fundacji. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Fundacji, Fundacja ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.

5.      Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,  Fundacja nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

6.      W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Fundacja nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

7.      Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Użytkowników zarejestrowanych do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.

8.      Fundacja ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Użytkownika zarejestrowanego do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Użytkownik zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.      Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone są niezgodnie z Regulaminem.

2.      Adres do przesyłania reklamacji: biuro@dobrasiec.org.

3.      Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

4.      Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a.   dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;

b.   dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

10.   Reklamacja powinna zostać złożona Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

11.   Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Fundacja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

12.   Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji. Użytkownik będący konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13.   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.

2.    Fundacja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych o planowanej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego przy najbliższym logowaniu do Konta.

3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.    Treści i funkcjonalności zamieszczone w Serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dobra Sieć oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Serwis powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o Programie „Nowe Technologie Lokalnie”. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

6.    Treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.

7.    Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu, Zadania lub Użytkownika, takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Użytkownika. Fundacja nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Użytkownika, chyba że Fundacja otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

8.    W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Fundacji roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w opisie Projektu, opisie Zadania, Komentarzu lub Rozwiązaniu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się zwolnić Fundację od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Fundacji i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

9.    Regulamin obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 27.04.2023 r.

 

 

____________________________________________________________________________

 

REGULAMIN

obowiązujący do dnia 26 kwietnia 2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego www.tudu.org.pl, w szczególności warunków zawierania Umowy o świadczenie Usług z Fundacją oraz zasad współpracy między Użytkownikami.

2. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dobra Sieć” z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.tudu.org.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych na nim usług.

SŁOWNIK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

1. Autor Zadania – Organizacja, która dodała Zadanie.

2. Baza Projektów – wyszukiwarka Projektów.

3. Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym i zakładce „Profil”, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.

4. E-wolontariat – aktywność polegająca na dzieleniu się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami za pośrednictwem Internetu, w sposób dobrowolny i bez oczekiwania wynagrodzenia.

5. Formularz rejestracyjny – formularz online dostępny na stronie www.tudu.org.pl, w którym Użytkownik wpisuje Dane.

6. Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7. Komentarz – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, której celem jest m.in. zadanie pytania Autorowi Zadania lub innym Użytkownikom lub skomentowanie Rozwiązania zaproponowanego przez innego Użytkownika.

8. Konto – indywidualne Konto, do którego Użytkownik zarejestrowany ma dostęp po wpisaniu i zatwierdzeniu loginu i hasła, wybranych podczas procesu Rejestracji.

9. Ogłoszenie o dłuższej współpracy - dodane przez Organizację ogłoszenie o chęci nawiązania współpracy z e-wolontariuszem/e-wolontariuszką na dłużej lub na stałe. 

10. Organizator projektów społecznych - organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna, etc., realizująca działania na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin.

11. Podziękowanie – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Autora Zadania Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania.

12. Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (będący jednocześnie informacją podawaną w przypadku zbierania Danych od osoby, której Dane dotyczą), stanowiący załącznik do Regulaminu.

13. Projekt – lista pojedynczych Zadań do wykonania, których celem jest realizowanie działań na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, dodana przez Użytkownika Organizacja.

14. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.

15. Rozwiązanie – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, będąca propozycją rozwiązania Zadania.

16. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tudu.org.pl, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu.

17. Społeczność – wszyscy Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.

18. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem.

19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o Regulamin.

20. Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.

21. Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z Serwisu, reprezentująca jeden z trzech poniższych typów użytkowników:

 1. Organizacja – Użytkownik zarejestrowany, który zamieszcza w Serwisie opracowane przez siebie Projekty i Zadania; ma także możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Organizacja może założyć Organizator projektów społecznych.

 2. Wolontariusz – Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Wolontariusz może założyć każda osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia może założyć Konto w Serwisie tylko za zgodą opiekuna prawnego.

 3. Firma - Użytkownik zarejestrowany, który realizuje za pomocą Serwisu program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Firmy są zarejestrowani w Serwisie jako Wolontariusze.

22. Wolontariusz - osoba, która w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 105 ze zm.) może być wolontariuszem.

23. Zadanie – dodane przez Organizację zadanie, możliwe do wykonania na zasadzie E-wolontariatu za pośrednictwem Internetu w czasie krótszym niż 3h, będące częścią Projektu.

 

ZASADY DZIAŁANIA I CELE SERWISU

1. Opis

Serwis TuDu.org.pl to serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć umożliwiający Użytkownikom dodawanie i wykonywanie zadań w sposób e-wolontariacki – czyli dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia, za pośrednictwem Internetu oraz zamieszczanie ogłoszeń o dłuższej współpracy z e-wolontariuszami. Funkcjonalności Serwisu oparte są o mechanizm crowdsourcingu, polegający na zbieraniu wiedzy i informacji od Społeczności – geograficznie rozproszonej grupy osób w celu m.in. rozwiązania problemu, wytworzenie dobra/produktu, znalezienia odpowiedzi na pytania. Serwis dostępny jest online pod adresem www.tudu.org.pl.

2. Cele

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu. Serwis dedykowany jest w szczególności Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom.

3. Kto może korzystać z Serwisu?

Organizatorzy projektów społecznych oraz Wolontariusze. Wchodząc na stronę Serwisu, rejestrując w niej Konto lub korzystając z jej usług, Użytkownik potwierdza fakt akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje zapisów Regulaminu, nie może wchodzić na strony Serwisu ani korzystać z jego usług.

4. Jak działa Serwis?

 1. Organizacje, które prowadzą projekty społeczne, zamieszczają w TuDu Projekty i dzielą je na Zadania, które można wykonać przez Internet (np. tworzenie informacji prasowych, projektowanie grafiki, konsultowanie pomysłu). Zadania opisane są kategorią (np. edukacja, nowe technologie) i umiejętnością potrzebną do ich wykonania (np. edycja tekstów, wykonywanie tłumaczeń), dzięki czemu Wolontariusze szybko mogą znaleźć to, co ich najbardziej interesuje.

 2. Organizacje społeczne zamieszczają również ogłoszenia o dłuższej współpracy z e-wolontariuszami. Rolą Fundacji Dobra Sieć jest w tym przypadku połączenie ze sobą Organizacji i osoby zainteresowanej, dalsza współpraca przebiega poza serwisem TuDu. 

 3. Wolontariusze - użytkownicy TuDu - wykonują zadania, zamieszczając swoje propozycje rozwiązań w formie komentarzy pod zadaniem (możliwe jest też dodawanie załączników). Mogą nawzajem komentować swoje rozwiązania, próbując wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Organizacja, która zamieściła zadanie, może dzięki temu uzyskać pomoc ze zdywersyfikowanych źródeł.

 4. Organizacja wybiera najlepsze rozwiązanie spośród propozycji i wysyła Wolontariuszom podziękowanie i ocenę (są one widoczne w profilu każdego Wolontariusza), aby docenić ich zaangażowanie i pokazać, że ich praca miała sens i realny wpływ na działania Organizacji.

WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdsourcingową (platformę współpracy online) o charakterze społecznym, umożliwiającą Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom współpracę opartą na zasadach E-wolontariatu przy rozwiązywaniu Zadań.

2. Serwis jest ogólnodostępny, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.

3. Uzyskanie statusu Użytkownika zarejestrowanego przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.

4. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

REJESTRACJA

1. Aby założyć Konto, Użytkownik:

 1. Wypełnia Formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem www.tudu.org.pl, decydując, czy chce założyć konto Organizacji, Wolontariusza, czy Firmy. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych Danych i ich aktualizacji w razie potrzeby. W przypadku ujawnienia faktu podania nieprawdziwych Danych, Fundacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.

 2. Składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby administrowania Serwisem poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Potwierdza wolę założenia Konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany do Użytkownika e-mailem. Czynność ta stanowi zakończenie procesu Rejestracji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do swojego Konta.

3. Z Konta może korzystać tylko Użytkownik, który je zarejestrował. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że trzecia osoba może korzystać z jego konta, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Fundacji.

4. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na zapisanie Użytkownika na listę mailingową „Użytkownicy platformy TuDu.org.pl”, służącej do wysyłania Użytkownikom newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy mailingowej, klikając w link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w newsletterze.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją zachodzi w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika, odbywającego się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany przez Fundację na adres e-mail Użytkownika po wypełnieniu przez niego Formularza rejestracyjnego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:

 1. Przez Fundację w momencie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 2. Przez Użytkownika poprzez usunięcie Konta. Usunięcia Konta Użytkownika dokonuje Fundacja na pisemny wniosek Użytkownika.

USŁUGI

Świadczenie usług na rzecz Organizacji

1. Fundacja świadczy na rzecz Organizacji Usługi polegające na umożliwieniu jej zamieszczania w Serwisie Projektów, Zadań i Ogłoszeń o dłuższej współpracy oraz uzyskania wsparcia Wolontariuszy przy ich rozwiązywaniu.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Organizacji nieodpłatnie.

Dodawanie Projektu

1. Dodanie Projektu możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.

2. Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj projekt”.

3. W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

 1. Nazwa Projektu.

 2. Opis Projektu.

 3. Data.

 4. Awatar.

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz projekt”.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Projektu w Serwisie.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Projektów, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Projektów, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Dodawanie Zadania 

1. Dodanie Zadania możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.

2. Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Potrzebujemy wsparcia w konkretnym zadaniu”. 

3. W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

 1. Wybór Projektu, do którego przypisane będzie Zadanie

 2. Nazwa Zadania

 3. Opis Zadania

 4. Kategoria

 5. Umiejętności

 6. Data – termin realizacji.

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz zadanie”.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Zadania, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Zadań, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Zadań, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Dodawanie Ogłoszenia o dłuższej współpracy

1. Dodanie Ogłoszenia o dłuższej współpracy możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.

2. Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Szukamy wolontariusza/wolontariuszki na dłużej”

3. W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

 1. Tytuł ogłoszenia

 2. Cel

 3. Zakres obowiązków

 4. Forma współpracy

 5. Termin naboru

 6. Dane kontaktowe.

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Dodaj ogłoszenie”.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Ogłoszenia, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Ogłoszeń, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych wyłącznie w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Ogłoszeń, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Świadczenie usług na rzecz Wolontariusza

1. Fundacja świadczy na rzecz Wolontariusza Usługi polegające na umożliwieniu mu rozwiązywania w Serwisie Zadań zamieszczanych przez Organizacje, łączenia się z Organizacjami zamieszczającymi Ogłoszenia o dłuższej współpracy oraz uzyskiwania od Organizacji Podziękowań.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Wolontariusza nieodpłatnie.

Rozwiązywanie Zadania

1. Zadania mogą być rozwiązywane tylko przez Użytkowników zarejestrowanych.

2. Użytkownicy wykonują Zadanie poprzez dodawanie do niego Komentarzy i Rozwiązań.

3. Autor Zadania wybiera najciekawsze Rozwiązania i zamienia status Zadania na „Rozwiązane”.

4. Autor Zadania przesyła Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania Podziękowanie.

5. Podziękowanie widoczne jest w profilu Wolontariusza.

6. Dane kontaktowe Organizacji zamieszczających ogłoszenia o dłuższej współpracy widoczne są wyłącznie po zalogowaniu. 

Świadczenie usług na rzecz Firmy

1. Fundacja świadczy na rzecz Firmy Usługi polegające na umożliwieniu jej prowadzenie programu wolontariatu pracowniczego za pośrednictwem Serwisu, tj. umożliwieniu pracownikom Firmy założenia w Serwisie konta Wolontariusza oraz podpięcie tego konta do profilu Firmy, dzięki czemu przy awatarze Wolontariusza wyświetla się logotyp firmy.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Firm częściowo odpłatnie:

 1. usługi nieodpłatne:
  - Założenie konta Firmy.
  - Dodanie do konta firmy kont pracowników zarejestrowanych w serwisie jako Wolontariusze.
  - Dostęp do podstawowych statystyk dotyczących aktywności pracowników-wolontariuszy: liczba pracowników przyłączonych do profilu firmy, liczba zadań, w których brali udział oraz liczba zadań, które zostały przez nich rozwiązane.
  - Wyświetlanie logotypu Firmy przy awatarze pracownika-Wolontariusza.

 2. usługi odpłatne:
  - Generowanie raportów ilościowych i jakościowych dot. aktywności pracowników na platformie.
  - Projektowanie programu e-wolontariatu pracowniczego, wraz z dokumentami formalnymi.
  - Opracowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej, wraz z niezbędnymi materiałami.
  - Dostarczanie materiałów do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
  - Prowadzenie działań ewaluacyjnych.
  - Szkolenia dla pracowników z idei e-wolontariatu oraz obsługi TuDu (wprowadzenie do tematyki e-wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki współpracy z NGO przez Internet), oraz z innych tematów, dopasowanych do potrzeb.

3. Zakres współpracy oraz wycena usług odpłatnych ustalane są indywidualnie pomiędzy Fundacją a Firmą. Współpraca płatna odbywa się na podstawie odrębnej umowy.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i może korzystać z Usług świadczonych przez Fundację wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Fundacji. Zabronione jest w szczególności:

 1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

 2. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik zarejestrowany – Wolontariusz ma prawo otrzymać zaświadczenie o świadczeniu usług wolontariackich na platformie.

4. Zasady wystawiania referencji dla Wolontariuszy wspierających organizacje na TuDu:

 1. Wolontariusz aktywny na TuDu może zwrócić się do Fundacji z prośbą o wystawienie zaświadczenia o świadczeniu usług wolontariackich na platformie.

 2. W treści zaświadczenia zespół Fundacji zamieszcza informację o tym, ile i jakich zadań zrealizował Wolontariusz oraz w jakim okresie.

 3. Zadania kwalifikujące do uzyskania zaświadczenia muszą być efektem pracy własnej Wolontariusza (nie mogą to być na przykład tłumaczenia wykonane przez automatyczne translatory) oraz wykonane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

 4. Fundacja zastrzega sobie siedem dni roboczych na przesłanie zaświadczenia od dnia otrzymania pisemnej (np. mailowej) prośby.

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI

1. Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Użytkowników zarejestrowanych do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.

2. Fundacja ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Użytkownika zarejestrowanego do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Użytkownik zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone są niezgodnie z Regulaminem.

2. Adres do przesyłania reklamacji: biuro@dobrasiec.org.

3. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;

 2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zostać złożona Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

5. Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Fundacja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.

2. Fundacja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych o planowanej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego przy najbliższym logowaniu do Konta.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Treści i funkcjonalności zamieszczone w Serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dobra Sieć oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Serwis powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o Programie „Nowe Technologie Lokalnie”. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

5. Treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.

6. Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu, Zadania lub Użytkownika, takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Użytkownika. Fundacja nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Użytkownika, chyba że Fundacja otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

7. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Fundacji roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w opisie Projektu, opisie Zadania, Komentarzu lub Rozwiązaniu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się zwolnić Fundację od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Fundacji i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

 

8. Regulamin obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 14.04.2022 r.

 

____________________________________________________________________________

REGULAMIN

obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego www.tudu.org.pl, w szczególności warunków zawierania Umowy o świadczenie Usług z Fundacją oraz zasad współpracy między Użytkownikami.

2. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dobra Sieć” z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.tudu.org.pl jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.tudu.org.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych na nim usług.

SŁOWNIK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

1. Autor Zadania – Organizacja, która dodała Zadanie.

2. Baza Projektów – wyszukiwarka Projektów.

3. Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym i zakładce „Profil”, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.

4. E-wolontariat – aktywność polegająca na dzieleniu się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami za pośrednictwem Internetu, w sposób dobrowolny i bez oczekiwania wynagrodzenia.

5. Formularz rejestracyjny – formularz online dostępny na stronie www.tudu.org.pl, w którym Użytkownik wpisuje Dane.

6. Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7. Komentarz – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, której celem jest m.in. zadanie pytania Autorowi Zadania lub innym Użytkownikom lub skomentowanie Rozwiązania zaproponowanego przez innego Użytkownika.

8. Konto – indywidualne Konto, do którego Użytkownik zarejestrowany ma dostęp po wpisaniu i zatwierdzeniu loginu i hasła, wybranych podczas procesu Rejestracji.

9. Organizator projektów społecznych - organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna, etc., realizująca działania na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin.

10. Podziękowanie – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Autora Zadania Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania.

11. Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (będący jednocześnie informacją podawaną w przypadku zbierania Danych od osoby, której Dane dotyczą), stanowiący załącznik do Regulaminu.

12. Projekt – lista pojedynczych Zadań do wykonania, których celem jest realizowanie działań na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, dodana przez Użytkownika Organizacja.

13. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.

14. Rozwiązanie – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, będąca propozycją rozwiązania Zadania.

15. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tudu.org.pl, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu.

16. Społeczność – wszyscy Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.

17. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem.

18. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o Regulamin.

19. Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.

20. Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z Serwisu, reprezentująca jeden z trzech poniższych typów użytkowników:

 1. Organizacja – Użytkownik zarejestrowany, który zamieszcza w Serwisie opracowane przez siebie Projekty i Zadania; ma także możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Organizacja może założyć Organizator projektów społecznych.
 2. Wolontariusz – Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Wolontariusz może założyć każda osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia może założyć Konto w Serwisie tylko za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Firma - Użytkownik zarejestrowany, który realizuje za pomocą Serwisu program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Firmy są zarejestrowani w Serwisie jako Wolontariusze.

21. Wolontariusz - osoba, która w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 105 ze zm.) może być wolontariuszem.

22. Zadanie – dodane przez Organizację zadanie, możliwe do wykonania na zasadzie E-wolontariatu za pośrednictwem Internetu w czasie krótszym niż 3h, będące częścią Projektu.

ZASADY DZIAŁANIA I CELE SERWISU

1. Opis

Serwis TuDu.org.pl to serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć umożliwiający Użytkownikom dodawanie i wykonywanie zadań w sposób e-wolontariacki – czyli dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia, za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu oparte są o mechanizm crowdsourcingu, polegający na zbieraniu wiedzy i informacji od Społeczności – geograficznie rozproszonej grupy osób w celu m.in. rozwiązania problemu, wytworzenie dobra/produktu, znalezienia odpowiedzi na pytania. Serwis dostępny jest online pod adresem www.tudu.org.pl.

2. Cele

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu. Serwis dedykowany jest w szczególności Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom.

3. Kto może korzystać z Serwisu?

Organizatorzy projektów społecznych oraz Wolontariusze. Wchodząc na stronę Serwisu, rejestrując w niej Konto lub korzystając z jej usług, Użytkownik potwierdza fakt akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje zapisów Regulaminu, nie może wchodzić na strony Serwisu ani korzystać z jego usług.

4. Jak działa Serwis?

 1. Organizacje, które prowadzą projekty społeczne, zamieszczają w TuDu Projekty i dzielą je na Zadania, które można wykonać przez Internet (np. tworzenie informacji prasowych, projektowanie grafiki, konsultowanie pomysłu). Zadania opisane są kategorią (np. edukacja, nowe technologie) i umiejętnością potrzebną do ich wykonania (np. edycja tekstów, wykonywanie tłumaczeń), dzięki czemu Wolontariusze szybko mogą znaleźć to, co ich najbardziej interesuje.
 2. Wolontariusze - użytkownicy TuDu - wykonują zadania, zamieszczając swoje propozycje rozwiązań w formie komentarzy pod zadaniem (możliwe jest też dodawanie załączników). Mogą nawzajem komentować swoje rozwiązania, próbując wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Organizacja, która zamieściła zadanie, może dzięki temu uzyskać pomoc ze zdywersyfikowanych źródeł.
 3. Organizacja wybiera najlepsze rozwiązanie spośród propozycji i wysyła Wolontariuszom podziękowanie i ocenę (są one widoczne w profilu każdego Wolontariusza), aby docenić ich zaangażowanie i pokazać, że ich praca miała sens i realny wpływ na działania Organizacji.

WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdsourcingową (platformę współpracy online) o charakterze społecznym, umożliwiającą Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom współpracę opartą na zasadach E-wolontariatu przy rozwiązywaniu Zadań.

2. Serwis jest ogólnodostępny, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.

3. Uzyskanie statusu Użytkownika zarejestrowanego przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.

4. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

REJESTRACJA

1. Aby założyć Konto, Użytkownik:

 1. Wypełnia Formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem www.tudu.org.pl, decydując, czy chce założyć konto Organizacji, Wolontariusza, czy Firmy. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych Danych i ich aktualizacji w razie potrzeby. W przypadku ujawnienia faktu podania nieprawdziwych Danych, Fundacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
 2. Składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby administrowania Serwisem poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Potwierdza wolę założenia Konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany do Użytkownika e-mailem. Czynność ta stanowi zakończenie procesu Rejestracji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do swojego Konta.

3. Z Konta może korzystać tylko Użytkownik, który je zarejestrował. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że trzecia osoba może korzystać z jego konta, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Fundacji.

4. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na zapisanie Użytkownika na listę mailingową „Użytkownicy platformy TuDu.org.pl”, służącej do wysyłania Użytkownikom newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy mailingowej, klikając w link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w newsletterze.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją zachodzi w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika, odbywającego się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany przez Fundację na adres e-mail Użytkownika po wypełnieniu przez niego Formularza rejestracyjnego.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:

 1. Przez Fundację w momencie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Przez Użytkownika poprzez usunięcie Konta. Usunięcia Konta Użytkownika dokonuje Fundacja na pisemny wniosek Użytkownika.

USŁUGI

Świadczenie usług na rzecz Organizacji

1. Fundacja świadczy na rzecz Organizacji Usługi polegające na umożliwieniu jej zamieszczania w Serwisie Projektów i Zadań oraz uzyskania wsparcia Wolontariuszy przy ich rozwiązywaniu.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Organizacji nieodpłatnie.

Dodawanie Projektu

1. Dodanie Projektu możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.

2. Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj projekt”.

3. W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

 1. Nazwa Projektu.
 2. Opis Projektu.
 3. Data.
 4. Awatar.

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz projekt”.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Projektu w Serwisie.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Projektów, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Projektów, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Dodawanie Zadania

1. Dodanie Zadania możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.

2. Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj zadanie”.

3. W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:

 1. Wybór Projektu, do którego przypisane będzie Zadanie.
 2. Nazwa Zadania.
 3. Opis Zadania.
 4. Kategoria.
 5. Umiejętności.
 6. Data – termin realizacji.

4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz zadanie”.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Zadania, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Zadań, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Zadań, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Świadczenie usług na rzecz Wolontariusza

1. Fundacja świadczy na rzecz Wolontariusza Usługi polegające na umożliwieniu mu rozwiązywania w Serwisie Zadań zamieszczanych przez Organizacje oraz uzyskiwania od Organizacji Podziękowań.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Wolontariusza nieodpłatnie.

Rozwiązywanie Zadania

1. Zadania mogą być rozwiązywane tylko przez Użytkowników zarejestrowanych.

2. Użytkownicy wykonują Zadanie poprzez dodawanie do niego Komentarzy i Rozwiązań.

3. Autor Zadania wybiera najciekawsze Rozwiązania i zamienia status Zadania na „Rozwiązane”.

4. Autor Zadania przesyła Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania Podziękowanie.

5. Podziękowanie widoczne jest w profilu Wolontariusza.

Świadczenie usług na rzecz Firmy

1. Fundacja świadczy na rzecz Firmy Usługi polegające na umożliwieniu jej prowadzenie programu wolontariatu pracowniczego za pośrednictwem Serwisu, tj. umożliwieniu pracownikom Firmy założenia w Serwisie konta Wolontariusza oraz podpięcie tego konta do profilu Firmy, dzięki czemu przy awatarze Wolontariusza wyświetla się logotyp firmy.

2. Fundacja świadczy Usługi na rzecz Firm częściowo odpłatnie:

 1. usługi nieodpłatne:
  - Założenie konta Firmy.
  - Dodanie do konta firmy kont pracowników zarejestrowanych w serwisie jako Wolontariusze.
  - Dostęp do podstawowych statystyk dotyczących aktywności pracowników-wolontariuszy: liczba pracowników przyłączonych do profilu firmy, liczba zadań, w których brali udział oraz liczba zadań, które zostały przez nich rozwiązane.
  - Wyświetlanie logotypu Firmy przy awatarze pracownika-Wolontariusza.
 2. usługi odpłatne:
  - Generowanie raportów ilościowych i jakościowych dot. aktywności pracowników na platformie.
  - Projektowanie programu e-wolontariatu pracowniczego, wraz z dokumentami formalnymi.
  - Opracowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej, wraz z niezbędnymi materiałami.
  - Dostarczanie materiałów do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
  - Prowadzenie działań ewaluacyjnych.
  - Szkolenia dla pracowników z idei e-wolontariatu oraz obsługi TuDu (wprowadzenie do tematyki e-wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki współpracy z NGO przez Internet), oraz z innych tematów, dopasowanych do potrzeb.

3. Zakres współpracy oraz wycena usług odpłatnych ustalane są indywidualnie pomiędzy Fundacją a Firmą. Współpraca płatna odbywa się na podstawie odrębnej umowy.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i może korzystać z Usług świadczonych przez Fundację wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Fundacji. Zabronione jest w szczególności:

 1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
 2. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Użytkownik zarejestrowany – Wolontariusz ma prawo otrzymać zaświadczenie o świadczeniu usług wolontariackich na platformie.

4. Zasady wystawiania referencji dla Wolontariuszy wspierających organizacje na TuDu:

 1. Wolontariusz aktywny na TuDu może zwrócić się do Fundacji z prośbą o wystawienie zaświadczenia o świadczeniu usług wolontariackich na platformie.
 2. W treści zaświadczenia zespół Fundacji zamieszcza informację o tym, ile i jakich zadań zrealizował Wolontariusz oraz w jakim okresie.
 3. Zadania kwalifikujące do uzyskania zaświadczenia muszą być efektem pracy własnej Wolontariusza (nie mogą to być na przykład tłumaczenia wykonane przez automatyczne translatory) oraz wykonane zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.
 4. Fundacja zastrzega sobie siedem dni roboczych na przesłanie zaświadczenia od dnia otrzymania pisemnej (np. mailowej) prośby.

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI

1. Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Użytkowników zarejestrowanych do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.

2. Fundacja ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Użytkownika zarejestrowanego do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Użytkownik zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone są niezgodnie z Regulaminem.

2. Adres do przesyłania reklamacji: biuro@dobrasiec.org.

3. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
 2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zostać złożona Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

5. Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Fundacja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.

2. Fundacja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników oraz Użytkowników zarejestrowanych o planowanej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego przy najbliższym logowaniu do Konta.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Treści i funkcjonalności zamieszczone w Serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dobra Sieć oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Serwis powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o Programie „Nowe Technologie Lokalnie”. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

5. Treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. Treść licencji jest dostępna na stronie www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.

6. Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu, Zadania lub Użytkownika, takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Użytkownika. Fundacja nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Użytkownika, chyba że Fundacja otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

7. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Fundacji roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w opisie Projektu, opisie Zadania, Komentarzu lub Rozwiązaniu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się zwolnić Fundację od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Fundacji i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

8. Regulamin obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 24 maja 2021 r.


Regulamin obowiązujący od 1 kwietnia 2018 do 23 maja 2021 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego http://tudu.org.pl, w szczególności warunków zawierania Umowy o świadczenie Usług z Fundacją oraz zasad współpracy między Użytkownikami.
2.    Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego http://tudu.org.pl jest fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dobra Sieć” z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.    Warunkiem korzystania z serwisu internetowego http://tudu.org.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.


SŁOWNIK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

1.    Autor Zadania – Organizacja, która dodała Zadanie.
2.    Baza Projektów – wyszukiwarka Projektów.
3.    Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym i zakładce „Profil”, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.
4.    E-wolontariat – aktywność polegająca na dzieleniu się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami za pośrednictwem Internetu, w sposób dobrowolny i bez oczekiwania wynagrodzenia.
5.    Formularz rejestracyjny – formularz online dostępny na stronie http://tudu.org.pl, w którym Użytkownik wpisuje Dane.
6.    Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7.    Komentarz – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, której celem jest m.in. zadanie pytania autorowi Zadania lub innym Użytkownikom lub skomentowanie Rozwiązania zaproponowanego przez innego Użytkownika.
8.    Konto – indywidualne Konto, do którego Użytkownik Zarejestrowany ma dostęp po wpisaniu i zatwierdzeniu loginu i hasła, wybranych podczas procesu Rejestracji.
9.    Organizator projektów społecznych - organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna, etc., realizująca działania na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin.
10.    Podziękowanie – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Autora Zadania Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania.
11.    Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik do Regulaminu.
12.    Projekt – to lista pojedynczych Zadań do wykonania, których celem jest realizowanie działań na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, dodana przez Użytkownika Organizacja.
13.    Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.
14.    Rozwiązanie – wiadomość tekstowa dodana przez Użytkownika na stronie Zadania, będąca propozycją rozwiązania Zadania.
15.    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://tudu.org.pl, którego celem jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu.
16.    Społeczność – wszyscy Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.
17.    Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem.
18.    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o  Regulamin.
19.    Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.
20.    Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z Serwisu, reprezentująca jeden z trzech poniższych typów użytkowników:
a.    Organizacja – Użytkownik zarejestrowany, który zamieszcza w Serwisie opracowane przez siebie Projekty i Zadania; ma także możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Organizacja może założyć Organizator projektów społecznych.
b.    Wolontariusz – Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość komentowania i rozwiązywania Zadań dodanych przez innych Użytkowników. Konto Użytkownika Wolontariusz może założyć każda osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia może założyć Konto w Serwisie tylko za zgodą opiekuna prawnego.

c. Firma - Użytkownik zarejestrowany, który realizuje za pomocą Serwisu program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Firmy są zarejestrowani w Serwisie jako Wolontariusze.
21.    Wolontariusz - osoba, która w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) może być wolontariuszem.
22.    Zadanie – dodane przez Organizację zadanie, możliwe do na zasadzie E-wolontariatu, wykonania za pośrednictwem Internetu w czasie krótszym niż 3h, będące częścią Projektu.

ZASADY DZIAŁANIA I CELE SERWISU

1.    Opis

Serwis TuDu.org.pl (zwany dalej „Serwisem”) to serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć (zwaną dalej „Fundacją”), umożliwiający Użytkownikom dodawanie i wykonywanie zadań w sposób e-wolontariacki – czyli dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia, za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu oparte są o mechanizm crowdsourcingu, polegający na zbieraniu wiedzy i informacji od Społeczności – geograficznie rozproszonej grupy osób w celu m.in. rozwiązania problemu, wytworzenie dobra/produktu, znalezienia odpowiedzi na pytania. Serwis dostępny jest online pod adresem http://tudu.org.pl.

2.    Cele

Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia współpracy online odbywającej się na zasadach E-wolontariatu. Serwis dedykowany jest w szczególności Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom.

3.    Kto może korzystać z Serwisu?

Organizatorzy projektów społecznych oraz Wolontariusze. Wchodząc na stronę Serwisu, rejestrując w niej Konto lub korzystając z jej usług, Użytkownik potwierdza fakt akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje zapisów Regulaminu, nie może wchodzić na strony Serwisu ani korzystać z jego usług.

4.    Jak działa Serwis?

a. Organizacje, które prowadzą ciekawe projekty społeczne, zamieszczają w TuDu Projekty i dzielą je na Zadania, które można wykonać przez Internet (np. tworzenie informacji prasowych, projektowanie grafiki, konsultowanie pomysłu). Zadania opisane są kategorią (np. edukacja, nowe technologie) i umiejętnością potrzebną do ich wykonania (np. edycja tekstów, wykonywanie tłumaczeń), dzięki czemu Wolontariusze szybko mogą znaleźć to, co ich najbardziej interesuje.
b. Wolontariusze - użytkownicy TuDu - wspólnie wykonują zadania, zamieszczając swoje propozycje rozwiązań w formie komentarzy pod zadaniem (możliwe jest też dodawanie załączników). Mogą nawzajem komentować swoje rozwiązania, próbując wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Organizacja, która zamieściła zadanie, może dzięki temu uzyskać bardziej rzetelną pomoc ze zdywersyfikowanych źródeł.
c. Organizacja spośród propozycji wybiera najlepsze rozwiązanie i wysyła Wolontariuszom podziękowanie i ocenę (są one widoczne w profilu każdego Wolontariusza), aby docenić ich zaangażowanie i pokazać, że ich praca miała sens i realny wpływ na działania Organizacji.

WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1.    Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdsourcingową (platformę współpracy online) o charakterze społecznym, umożliwiającą Organizatorom projektów społecznych i Wolontariuszom współpracę opartą na zasadach E-wolontariatu przy rozwiązywaniu Zadań.
2.    Serwis jest ogólnie dostępny, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.
3.    Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie.

Rejestracja

1.    Aby założyć Konto, Użytkownik:
a.    Wypełnia Formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem http://tudu.org.pl, decydując, czy chce założyć konto Organizacji, Wolontariusza, czy Firmy. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych Danych i ich aktualizacji w razie potrzeby. W przypadku ujawnienia faktu podania nieprawdziwych Danych, Fundacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
b.    Składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check-box”), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
c.    Potwierdza wolę założenia Konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany do Użytkownika e-mailem. Czynność ta stanowi zakończenie procesu Rejestracji.
2.    Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do swojego Konta.
3.    Z Konta może korzystać tylko Użytkownik, który je zarejestrował. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że trzecia osoba może korzystać z jego konta, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Fundacji.
4.    Potwierdzenie woli założenia Konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny oznacza wyrażenie zgody na zapisanie Użytkownika na listę mailingową „Użytkownicy platformy TuDu.org.pl”, służącej do wysyłania Użytkownikom newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy mailingowej, klikając w link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w newsletterze.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

1.    Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją zachodzi w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika, odbywającego się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany przez Fundację na adres e-mail Użytkownika po wypełnieniu przez niego Formularza rejestracyjnego.
2.    Umowa zostaje zawarta na czas 31 dni i jest realizowana niezwłocznie od chwili jej zawarcia. Umowa jest automatycznie cyklicznie przedłużana na okres kolejnych 31 dni.
3.    Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:
a.    Przez Fundację w momencie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
b.    Przez Użytkownika poprzez usunięcie Konta. Usunięcia Konta Użytkownika dokonuje Fundacja na pisemny wniosek Użytkownika.

USŁUGI

Świadczenie usług na rzecz Organizacji

1.    Fundacja świadczy na rzecz Organizacji Usługi polegające na umożliwieniu jej zamieszczania w Serwisie Projektów i Zadań oraz uzyskania wsparcia Wolontariuszy przy ich rozwiązywaniu.
2.    Fundacja świadczy Usługi na rzecz Organizacji nieodpłatnie.

Dodawanie Projektu

1.    Dodanie Projektu możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.
2.    Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj projekt”.
3.    W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:
a.    Nazwa Projektu.
b.    Opis Projektu.
c.    Data.
d.    Avatar.
4.    Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz projekt”.
5.    Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Projektu w Serwisie.
6.    Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Projektów, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Projektów, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Dodawanie Zadania

1.    Dodanie Zadania możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika Organizacja.
2.    Formularz dodawania Projektu wyświetla się po kliknięciu w przycisk „Dodaj zadanie”.
3.    W formularzu dostępne są m.in. następujące pola:
a.    Wybór Projektu, do którego przypisane będzie Zadanie.
b.    Nazwa Zadania.
c.    Opis Zadania.
d.    Kategoria.
e.    Umiejętności.
f.    Data – termin realizacji.
4.    Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zapisz zadanie”.
5.    Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji opisu Zadania, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń oraz odmowy publikacji Zadania w Serwisie.
6.    Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Zadań, które nie mają charakteru E-wolontariatu, m.in. ofert pracy, próśb o wsparcie finansowe, ofert wolontariatu wykonywanych w sposób tradycyjny. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ww. niedozwolonych Zadań, Fundacja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i poinformowania o tym fakcie Organizacji.

Świadczenie usług na rzecz Wolontariusza

1.    Fundacja świadczy na rzecz Wolontariusza Usługi polegające na umożliwieniu mu rozwiązywania w Serwisie Zadań zamieszczanych przez Organizacje oraz uzyskiwania od Organizacji Podziękowań.
2.    Fundacja świadczy Usługi na rzecz Wolontariusza nieodpłatnie.

Rozwiązywanie Zadania

1.    Zadania mogą być rozwiązywane tylko przez Użytkowników Zalogowanych.
2.    Użytkownicy wykonują Zadanie poprzez dodawanie do niego Komentarzy i Rozwiązań.
3.    Autor Zadania wybiera najciekawsze Rozwiązania i zamienia status Zadania na „Rozwiązane”.
4.    Autor Zadania przesyła Wolontariuszom zaangażowanym w rozwiązanie Zadania Podziękowanie.
5.    Podziękowanie widoczne jest w profilu Wolontariusza.

Świadczenie usług na rzecz Firmy

1.    Fundacja świadczy na rzecz Firmy Usługi polegające na umożliwieniu jej prowadzenie programu wolontariatu pracowniczego za pośrednictwem Serwisu, tj. umozliwieniu pracownikom Firmy założenia w Serwisie konta Wolontariusza oraz podpięcie tego konta do profilu Firmy, dzięki czemu przy avatarze Wolontariusza wyświetla się logotyp firmy.
2.    Fundacja świadczy Usługi na rzecz Firm częściowo odpłatnie:

a. usługi nieodpłatne:

- Założenie konta Firmy.

- Dodanie do konta firmy kont pracowników zarejestrowanych w serwisie jako Wolontariusze.

- Dostęp do podstawowych statystyk dotyczących aktywności pracowników-wolontariuszy: liczba pracowników przyłączonych do profilu firmy, liczba zadań, w których brali udział oraz liczba zadań, które zostały przez nich rozwiązane.

- Wyświetlanie logotypu Firmy przy avatarze pracownika-Wolontariusza.

b. usługi odpłatne:

- Generowanie raportów ilościowych i jakościowych dot. aktywności pracowników na platformie.

- Projektowanie programu e-wolontariatu pracowniczego, wraz z dokumentami formalnymi.

- Opracowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej, wraz z niezbędnymi materiałami.

- Dostarczanie materiałów do komuniakcji zewnętrznej i wewnętrznej.

- Prowadzenie działań ewaluacyjnych.

- Szkolenia dla pracowników z idei e-wolontariatu oraz obsługi TuDu (wprowadzenie do tematyki e-wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki współpracy z NGO przez Internet), oraz z innych tematów, dopasowanych do potrzeb.

3. Zakres współpracy oraz wycena usług odpłatnych ustalane są indywidualnie pomiędzy Fundacją a Firmą. Współpraca odbywa się na podstawie odrębnej umowy.


PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i może korzystać z Usług świadczonych przez Fundację wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.
2.    Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Fundacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI

1.    Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Użytkowników zarejestrowanych do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu.
2.    Fundacja ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Użytkownika zarejestrowanego do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Użytkownik zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.    Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone są niezgodnie z Regulaminem.
2.    Adres do przesyłania reklamacji: biuro@dobrasiec.org.
3.    Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a)    dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
b)    dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
4.    Reklamacja powinna zostać złożona Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
5.    Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Fundacja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.
2.    Fundacja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika przy najbliższym logowaniu do Konta.
3.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4.    Treści i funkcjonalności zamieszczone w Serwisie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dobra Sieć oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Serwis powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadanych praw oraz o Programie „Nowe Technologie Lokalnie”. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.
5.    Treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.
6.    Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu, Zadania lub Użytkownika, takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Użytkownika. Fundacja nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Użytkownika, chyba że Fundacja otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
7.    W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Fundacji roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w opisie Projektu, opisie Zadania, Komentarzu lub Rozwiązaniu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się zwolnić Fundację od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Fundacji i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich.
8.    Regulamin obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2018 r.