Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest: Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia. Profilaktyka patologii społecznej. Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym. Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne. Stymulowanie i wspieranie zachowań demokratycznych w środowiskach młodzieżowych. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej. Działania na rzecz zniesienia obowiązkowej służby wojskowej i zastąpienia jej armią zawodową.

SIS EFFATA to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. SIS EFFATA przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenia środowiska powodują negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Zasięg występowania tych zagrożeń, ich natężenie lub kumulacja na pewnych obszarach upoważnia do określenia ich mianem ekologicznych problemów.

Powołanie SIS EFFATA jest odpowiedzią na niewystarczającą ochronę przyrody. Celem stowarzyszenia jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdyż edukacja ta jest najważniejszym instrumentem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).
SIS EFFATA realizuje cele poprzez: Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk. Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej. Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych). Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia. Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki. Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu. Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA powstało w Pile w 1995 roku, jako grupa nieformalna, która zrzeszała ludzi o podobnych ideach, chęci samorealizacji, rozwijania swoich pasji, nieobojętnych na otaczającą rzeczywistość, którym bliskie były problemy człowieka, kultury i ekologii.
W 1996 roku została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulacje prawne wpłynęły pozytywnie na zarządzanie organizacja i realizowane przedsięwzięcia. Poprawiły wizerunek organizacji w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, umożliwiły realizację projektów i pozyskiwanie funduszy na ich realizację. Z upływem lat dla wielu z nas działalność w organizacji stała się sposobem na życie. Daje niezależność, satysfakcję z pracy na rzecz innych, umożliwia wykorzystywanie posiadanego doświadczenia oraz kompetencji, pozwala realizować swoje pasje i zainteresowania. Chcemy w środowisku lokalnym inicjować przedsięwzięcia, które przyniosą z pewnością nowe spojrzenie na pracę społeczną i rolę NGO w Pile i powiecie pilskim, tak, aby osiągnął on w swoim rozwoju poziom Europy Zachodniej. Istotnym problemem do rozwiązania, poza oczywistymi kłopotami, związanymi z zarządzaniem organizacja i finansowaniem, stanowi wypracowanie na gruncie lokalnym procedur, które umożliwią trójstronną współpracę, z samorządem i biznesem.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
PL, 64 - 920 Piła, ul. W. Witosa 26/5
tel. 601970679
www.effata.of.pl
e-mail: effata@wp.pl
KRS: 0000162787
Nip: 764 20 95 158
Regon: 570764368

Obszar działalności:

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
2
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen