Projekt Ulotki i Wizytówki
z projektu: Ulotki wizytowki użytkownika: Prometeusz

umiejętności: projektowanie (np. grafiki) inne
Termin realizacji: 2017-10-15

Opis zadania

Cel

Dzień Dobry
Chciałby oby państwo zaprojektowali mi ulotki oraz wizytówki.
Na podstawie strony internetowej
Ulotki mają być do Wolontariusza oraz dla Partnerów i dla klientów
Przesyłam elementy statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5
1. Celami Fundacji są:
a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
g) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka
h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
i) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans
k) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
l) ochrona i promocja zdrowia,
ł) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
§ 6
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, szkoleń, wernisaży, występów artystycznych, wyjść
do muzeów, kin, teatrów oraz wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie działań wielopokoleniowych, w tym spotkań i warsztatów.
3. Organizowanie działań związanych z propagowaniem wydarzeń historycznych, w tym spotkań,
rekonstrukcji historycznych.
4. Organizowanie wydarzeń i imprez sportowych.
5. Dożywianie zwierząt domowych rodzin najbiedniejszych i bezdomnych.
6. Organizowanie warsztatów z ekologii oraz z treserami - poprawa zachowania zwierząt.
7. Wyprowadzanie zwierząt i opieka nad nimi podczas nieobecności właścicieli.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, samorządem, biznesem, mediami.
9. Organizowanie wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
10. Tworzenie świetlic osiedlowych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych.
11. Organizowanie spotkań informacyjnych dla urzędników.
12. Tworzenie punktów wydawania żywności dla najbiedniejszych i tworzenie punktów pomocy.
13. Tworzenie punktów konsultacyjnych.
14. Pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób z uzależnieniem i osób wykluczonych społecznie.
15. Organizowanie zajęć terapeutycznych.
oraz stronę projekt

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-09-30 21:25:38
Dzień dobry,

mogłabym się podjąć takiego zadania, ale... brakuje mi danych;)

Wizytówka
- jakie informacje mają być na niej zawarte? Proszę o konkretne wypisanie wszystkich elementów.
- czy ma być dwu- czy jednostronna?
- czy zostanie udostępnione logo organizacji do użycia na wizytówce?

Ulotka
- przede wszystkim: jaki format (rozmiar)?
- napisaliście Państwo, że ulotka ma powstać "Na podstawie strony internetowej", ale nie podano jakiej strony.
- dalej czytam, że "Ulotki mają być do Wolontariusza oraz dla Partnerów i dla klientów", tzn. 3 różne ulotki? Czy jedna i ta sama, a zawierająca informacje dla wszystkich 3 grup?
- co ma się znaleźć na ulotce? Konkretnie, chodzi o tekst. Czy ma to być wypisany fragment statusu czy może zawartość załącznika (który nie działa, office napotkał problemy z zawartością) czy przygotujecie Państwo tekst na ulotkę?

Można się ze mną kontaktować na w komentarzach na tudu, lub bezpośrednio na: urszula.bakalarz@gmail.com.

Pozdrawiam, Ula