Administrowanie i animacja FanPage

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów moderowanie (np. forów)
Termin realizacji: 2019-05-30

Opis zadania

Cel

Celem zadania jest rozwijanie fanpage Fundacji Let's Progress, w tym moderowanie fanpage, pisanie postów i odpowiadanie na komentarze.


Fundacja zajmuje się głownie działaniami rozwojowymi (warsztaty, coaching, edukacja prawna), działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
1. Celami Fundacji są:
a) wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, aktywności zawodowej
oraz promocja zatrudnienia;
b) poszerzanie świadomości prawnej, ekonomicznej i obywatelskiej;
c) ochrona praw i interesów konsumentów oraz osób należących do grup
narażonych na wykluczenie społeczne, ekonomiczne i zawodowe;
d) wspieranie aktywności społecznej;
e) wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
2. Przy realizacji celów Fundacja w szczególności wspiera osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety oraz inne osoby zagrożone dyskryminacją lub
wykluczeniem społecznym, gospodarczym i zawodowym.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc wszelką prawnie dopuszczalną działalność,
w szczególności poprzez:
1. działalność edukacyjną, w tym prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i
konferencji;
2. poradnictwo w tym prawne, zawodowe, gospodarcze;
3. udzielanie innego rodzaju pomocy prawnej;
4. uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
5. działalność promocyjną;
6. inwestowanie;
7. powoływanie innych osób prawnych;
8. wsparcie materialne i organizacyjne;
9. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami
Fundacji;
10. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 8
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zarówno o charakterze
odpłatnym, jak i nieodpłatnym w następujących obszarach:
1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
4. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
12. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
13. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
15. działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą:
16. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32a tejże ustawy.

Zakres obowiązków

- pisanie postów
- wrzucanie ciekawych artykułów na Fanpage Fundacji zgodnych z profilem Fundacji (jeden Fanpage jest typowo fundacyjny, drugi dotyczy kampanii działającej na rzecz pozyskiwania i wdrażania pomysłów ulepszających miasto Poznań)
- odpowiadanie na komentarze
- moderowanie Fanpage

Forma rozwiązania

Działania online na fanpage Fundacji
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Zarządzać tożsamością online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-20 22:31:02
Witam, jak się z Wami skontaktować? Chciałabym poznać więcej szczegółów apropo współpracy :)