Stworzenie logo

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2019-05-30

Opis zadania

Cel

Celem zadania jet stworzenie grafiki dla Fundacji Let's progress w oddzielnych trzech plikach:
- logo (składającego się sygnetu i logotypu),
- sygnetu
- logotypu

Fundacja zajmuje się głownie działaniami rozwojowymi (warsztaty, coaching, edukacja prawna), działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
1. Celami Fundacji są:
a) wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, aktywności zawodowej
oraz promocja zatrudnienia;
b) poszerzanie świadomości prawnej, ekonomicznej i obywatelskiej;
c) ochrona praw i interesów konsumentów oraz osób należących do grup
narażonych na wykluczenie społeczne, ekonomiczne i zawodowe;
d) wspieranie aktywności społecznej;
e) wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
2. Przy realizacji celów Fundacja w szczególności wspiera osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety oraz inne osoby zagrożone dyskryminacją lub
wykluczeniem społecznym, gospodarczym i zawodowym.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc wszelką prawnie dopuszczalną działalność,
w szczególności poprzez:
1. działalność edukacyjną, w tym prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i
konferencji;
2. poradnictwo w tym prawne, zawodowe, gospodarcze;
3. udzielanie innego rodzaju pomocy prawnej;
4. uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
5. działalność promocyjną;
6. inwestowanie;
7. powoływanie innych osób prawnych;
8. wsparcie materialne i organizacyjne;
9. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami
Fundacji;
10. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 8
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zarówno o charakterze
odpłatnym, jak i nieodpłatnym w następujących obszarach:
1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
4. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
12. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
13. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
15. działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą:
16. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32a tejże ustawy.

Zakres obowiązków

- stworzenie pomysłu na sygnet i logotyp
- przedyskutowanie pomysłu z przedstawicielem Fundacji
- stworzenie reprezentacji graficznej sygnetu i logotypu
- stworzenie z logotypu i sygnetu logo
- wysłanie wyniku pracy w formie 6 (3x2) plików o dużej rozdzielczości w formacie jpg i png

Forma rozwiązania

Grafika w 3 plikach .jpg i w 3 plikach .png
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Współpracować online z innymi
  • Praw własności i licencji
  • Rozwiązywania problemów technicznych
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-13 18:05:23
Proponuję minimalistyczne, ale nie nudne logo dla fundacji Let’s progress :)). Sygnet składka się z trzech następująco powiększających się figur geometrycznych symbolizujących: rozwój, postęp, progres. Logotyp podąża tym samym paternem równocześnie ukazując nazwę fundacji. Całość tworzy spójne logo, łatwo rozpoznawalne i przede wszystkim kojarzące się z „progresem”. Mam nadzieję że moja propozycja się spodoba lub chociaż kogoś zainspiruje :)).
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-26 21:59:00
Dobry wieczór,
mogę się podjąć realizacji zadania. Zapraszam do zapoznania się z moją stroną: http://martasilakowska.pl/logo/